Đã Đóng

asp.net + MVC + Angular Fullstack Developer - Full time - 5 to 7 years Exp

Need fulltime freelancer

8 hours per day

Mon To Fri.

10am to 7pm IST work time

Skill : asp.net, MVC, .net core, Angular

Monthly payment

Bid with your monthly cost.

Bid start with word '.net'

Kĩ năng: AngularJS, Angular, .NET Core, ASP.NET MVC

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #33998472