Need help from someone experienced in cascadeur animation

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need someone to teach me how to parent a weapon to a character in Cascadeur (both hands) such that when I move one hand, the other hand with the weapon should move. That's it.

Write "apple" before starting your bid.

Sản xuất hoạt họa 3D Animation 3D Modelling 3D Rigging Phát triển game

ID dự án: #37236910

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 tuần trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình₹9400 cho công việc này

abhiani9759

apple I understand you need help from someone experienced in cascadeur animation, and I am here to offer my services as a freelancer with skills in 3D Animation, Php Api development, Nodejs Api development, Unity Devel Thêm

₹30000 INR trong 7 ngày
(10 Nhận xét)
5.2