Đã Đóng

Simple animations need for a 3 minute marketing video. (Explainer?)

64 freelancer chào giá trung bình $21/giờ cho công việc này

(536 Nhận xét)
9.7
(660 Nhận xét)
9.1
(368 Nhận xét)
8.3
(306 Nhận xét)
8.3
(253 Nhận xét)
8.2
(109 Nhận xét)
7.6
(271 Nhận xét)
7.8
(143 Nhận xét)
7.6
(78 Nhận xét)
7.7
(277 Nhận xét)
7.5
(58 Nhận xét)
7.4
(51 Nhận xét)
7.3
(240 Nhận xét)
7.2
(291 Nhận xét)
7.2
(43 Nhận xét)
7.2
(155 Nhận xét)
7.3
(43 Nhận xét)
6.8
(73 Nhận xét)
6.9
(125 Nhận xét)
6.6
(236 Nhận xét)
6.8