Đã Đóng

Whiteboard Animation Explainer Video

Hi everyone, I am looking for a professional whiteboard animation explainer video creator. I have a reference video need to follow that. Script ready.

Bid only professionals.

Kĩ năng: Sản xuất hoạt họa, Thiết kế đồ họa, 2D Animation, 2D Animation Explainer Video, Explainer Videos

Về khách hàng:
( 729 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #34395301