Đang Thực Hiện

127457 Create newsletter

We need to make a nice looking jewelry newseletter. No plagarism. Pictures must be taken from our site. Must be creative. I think it should be HTML. Deadline Monday.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: creative newsletter, gkrak, plagarism, jewelry create, create pictures, pictures jewelry, jewelry pictures, think create, looking jewelry

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) BROOKLYN,

ID dự án: #1873625