Đã hoàn thành

135925 myspace skin

I need a myspace site skinned to match the actuall site. Site to match is etsurf.com. Pretty simple really.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem thêm: html skin, simple skin, html site skin, dajj, myspace skin, site skinned, skin myspace

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) manhattan beach, United States

Mã Dự Án: #1882097

Đã trao cho:

nathanr

Div + CSS layout, as discussed in pmb :)

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0