Đang Thực Hiện

4388 PSD to XHTML

So I need the Photoshop-Mockup that you find under the link below done as a XHTML document. [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem thêm: q find, psd mockup , mockup psd, psd net, psd html net, find mockup, html psd mockup, gorrosl, psd html xhtml, zip psd, psd html mockup, xhtml photoshop, link psd html, psd mockup html, photoshop mockup psd, net xhtml, xhtml net, photoshop mockup html, html xhtml net, html xhtml psd, photoshop xhtml, html mockup, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755258

Đã trao cho:

kvaza

Hi, Can be done within 1-4 hours,

$23 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0