Đã hoàn thành

117373 Site Clean up

I have made this site myself [url removed, login to view] however it needs the iframe fixed , so my paypal links work.

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: clean my, clean links, html site iframe, iframe html, html iframe, clean iframe, iframe clean, iframe paypal, iframe site, paypal iframe, work clean

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1863540

Được trao cho:

etmatt

hi can fix it. thanks Matt

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6