Đã Đóng

Convert - Flash to play on iPhone

Need someone to convert the existing flash header on the websie below

And compatible and able to play on mobile phones ie:

IPhone, Blackberry, iPad etc.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: convert flash header mobile, convert flash play iphone, websie, play, convert mobile, blackberry compatible, blackberry convert iphone, iphone play, convert flash ipad, blackberry phones, convert flash iphone, convert flash header, ipad compatible, existing iphone, ipad convert, flash iphone ipad, convert flash mobile, iphone compatible, flash iphone convert, iphone ipad compatible, convert iphone ipad, convert ipad iphone, convert ipad, mobile convert, convert flash iphone ipad

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Calgary, Canada

Mã Dự Án: #1053098

3 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

cinthiaro

Convert to HTML5.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
thetriangle

Easy job,I can do it. ***SEE PMB for details***

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cestechnologies

being a web designer i have experience in flash converting.i have all it takes to do the job.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0