Đang Thực Hiện

drag and drop from a tree connected to a database

i would like to connect my database to a tree and then be able to drag and drop fields or the database in to a different design area with the application creating control bound on those fields

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: the tree, drag, drag drop, drag a, connected, tree drag drop, creating tree, drop design, tree design, create database drop drag, connect database drag drop, bound , drop drag database creation, database drag drop application, control tree, tree application, tree control, drag drop website application, design tree, ajax drop drag php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Larnaca, Cyprus

Mã Dự Án: #1033049

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

greenchoice

hello, please check out the pmb.

€100 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0