Đang Thực Hiện

Photoshopkiller

For photshop killer $30 per 200 completed "usernames"

Kỹ năng: Bất kì công việc gì

Xem thêm: killer, photoshopkiller, spreadsheet completed contract, image photshop, todolist delete completed tasks, completed javascript link, photshop pictures, completed thesis marketing, photshop picture, girly usernames

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) trippoil, United States

Mã Dự Án: #1058299

Đã trao cho:

photoshopkiller

Let's start....

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

UrmanSoft

Plz check the PMB ..!!!!

$150 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0