Core Data and CloudKit MacOS and iOS app development - 21/02/2023 09:28 EST - 04/12/2023 11:02 EST

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Core Data and CloudKit MacOS and iOS app development. Previous developer became non-communicative. Project is approximately halfway done. Thanks!

Apple Xcode iOS Development Mac OS Mobile App Development Swift

ID dự án: #37508401

Về dự án

34 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở