Đã hoàn thành

133769 Articles (Indira)

As discussed here: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: http www scriptlance com, http scriptlance com, www scriptlance com

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1879940

Đã trao cho:

Indira180250

hello luke thanks for the project. as mentioned earlier, i will do this for 3 usd per article. will do 5 articles per day right now. since the length of the articles is not very short, let me see how much i can produc Thêm

$5 USD trong 1 ngày
(95 Đánh Giá)
6.2