Đã hoàn thành

494 Collect Data

I'm looking for someone how collect this data by country in an Excel-format. http://thetford.kpnis.nl/web/show/id=59823/langid=43 The Excel format has this fields: -Companyname -Adress -Zipp/[url removed, login to view] -Place -Provence -Country -Telefhonenr. -fax nr. -Email adress -Website

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: collect, collect email, collect data, code data collect, country excel data, collect email country, collect data website excel, collect data excel website, collect data excel, website collect, show adress, adress data, collect email excel, collect website, email data website, excel adress, rewriting code, collect someone, excel collect data web, web collect data, collect excel, email adress, collect email website, excel collect, collect web data

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Urk, Netherlands

Mã Dự Án: #1751362

Đã trao cho:

iskra

Please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0