Đang Thực Hiện

146029 Copywriting project for AMAG

Hi Amag,

Rafal will email details to you.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: rafal, copywriting project

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) ., Ireland

Mã Dự Án: #1892205

Đã trao cho:

amag

Hi, yeah I discussed the details with him. Thanks. :)

$200 USD trong 10 ngày
(374 Đánh Giá)
7.1