Đang Thực Hiện

121090 Five Articles

I need 5 articles (each article should be almost 1 MS Word page.. font arial 10, with 3 paragraphs..)

Ghostwriting job (you cannot show as your sample work and can not sell it), payment after completion.

Please bid...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: ghostwriting job, rewriting sell, arial, rewriting paragraphs

Về Bên Thuê:
( 71 nhận xét ) London now in, Pakistan

Mã Dự Án: #1867256

Đã trao cho:

mdias1sl

Check Your PMB

$25 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0