Đang Thực Hiện

122695 need 10 articles on abstinence

Hi,

I need ten article on the topic of sexual abstinence untill marriage. I will pay $10 per 500 words.

Regards,

Jaine.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: articles marriage, sexual articles

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868861

Đã trao cho:

pinkssl

Please see PMB!!

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0