Đang Thực Hiện

142996 I need 20 articles

I need 20 articles to be written, 10 each on 2 diff topic. Let me know your bid and how long you need to complete. Approx 500 words for each topic.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: need written articles, 500 words approx, need 500 articles, articles diff

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1889171