Đang Thực Hiện

120933 Need Transcribing

Ok I need 2 pages of a fax transcribed into a word doc

Ill send it to the winning bidder in a PDF

Its probably 500 words total

Happy Bidding

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: transcribing|, fax pdf, pdf word rewriting, need transcribed, transcribing pdf, send pdf fax, transcribing word, fax word, transcribing pages, transcribing doc, pages 250 500 words

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1867099

Đã trao cho:

RABSolutions

See PMB

$7 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0