Đang Thực Hiện

131870 sunset writing

hello can u start on monday..pls place bid for 3 articles daily at USD6 ( 3 articles )

thanks for joining the team

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: rewriting team, start writing team

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) bp, Malaysia

Mã Dự Án: #1878039

Đã trao cho:

rsunset327sl

Thanks!

$6 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0