Đang Thực Hiện

162212 whitepaper on SMS security

I need a white paper/ article on how secure is SMS text messaging.

1 page article with my be graphics if needed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: whitepaper, paper rewriting, security paper, rewriting paper, security article, article security, white paper needed, paper security, sms needed, sms graphics, text messaging, need white paper, SMS messaging, text sms, sms text, security needed

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1908402

Đã trao cho:

coolraul

Please check your PMB

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0