Đang Thực Hiện

149876 WIN2k3 Perfomance Counters

I need someone to research 50 Win2k3 performance counters to get the following data:

(1) Description for each counter.

(2) Threshold (MAX or MIN) expected values

I will post an Excel document with the required counters

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: counters, threshold, document rewriting, counter post, data counters

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Riverside,

Mã Dự Án: #1896055

Đã trao cho:

pesolutions

pls see pmb

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0