Đã hoàn thành

159719 WRITER

Hello i have several websites and domain names i like to sell and i need some one to write something about each one of them, a nice sales pitch..

i will pay thru paypal. I dont want any copywrite violatios, this must be wtitten by your self no copy paste.

i will pay up to $10 per sales pitch written.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo

Xem thêm: writer names, sell thru, websites to sell domain names, sell your domain names, write a pitch, sales pitch writer, sales copy writer, rewriting sell, need sales pitch, write article sales pitch, want sell article, sales pitch copy, sales copy sell websites, pitch websites, copy writer sales, article rewriting dont, copywrite article, copy paste names, sales pitch websites, write sales pitch, sell domain names

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) SACRAMENTO, United States

Mã Dự Án: #1905908

Đã trao cho:

petroni

Please Check PM. As discussed.

$30 USD trong 2 ngày
(105 Đánh Giá)
5.5