Copy writer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Copy writers like any of you need to be translated from another language to another

Viết lại bài báo Article Writing Soạn thảo nội dung Viết quảng cáo Ghostwriting

ID dự án: #37478135

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

SourceOasisBPO

Hello! I took a delightful dive into your project description, and boy oh boy, it seems like my skills are a perfect match for this gig! I am an expert which have many years of experience on Copywriting, Ghostwriting Thêm

$50 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0