Đã Đóng

custom for onlypro

Hi, I can't send you messages as the project is closed.

Bid here so we can talk.

Hi, I can't send you messages as the project is closed.

Bid here so we can talk.

Regards,

Bojkasa

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: custom article bid, bojkasa, custom essays forum bid, bid design animation project, bid website design project, gaf closed project buyer can give rating, bid visual basic project, auction bid information technology project, can bid data entry project bangladeshi buyer, google custom search average bid, bid pcb assembly project, closed bid, bid web video project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Belgrade, Serbia

Mã Dự Án: #1743898

1 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

erichn

Hello Am still new to freelancer but i know i can do this job very well since i have done some article writing before4. The days indicated are just a figure since i have no clue as to the workloadd. Thank you in adva Thêm

$210 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0