Đang Thực Hiện

Server SQL 2008 file change

Hello, i have sql 2008 an sql file thats need changing. Wont take more than 1hr

Kỹ năng: Đăng báo

Xem thêm: server changing, server sql, 2008 server, sql file, sql 2008, change 2008, 2008 change, 2008

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1060802

Đã trao cho:

earneasily10

Please provide more details. We will you best.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0