Đã hoàn thành

How big a role did auditors play in the events that led to the financial crisis of 2008?

Được trao cho:

£70 GBP trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình £76 cho công việc này

achievers12

I am fully ready for this project. Kindly contact me

£72 GBP trong 2 ngày
(22 Nhận xét)
3.0