Đã Đóng

Need an English Writer (Long term) -- 2

Need a native writer who can work with us on long term. Please bid if you can start right now.

Budget:$10/1000 words

Deadline:1000-1500 words within a day.

Kĩ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, Ghostwriting, Viết lại bài báo, Research Writing

Về khách hàng:
( 303 nhận xét ) Panchagarh, Bangladesh

ID dự án: #33715604