Đã Đóng

Script writing

Job Description:

Hello there, We are looking for Script writers. We are planning to produce some Google Ads so we need professional script writers. Bid only experienced, professional and creative script writers.

Kĩ năng: Article Writing, Ghostwriting, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Viết sáng tạo

Về khách hàng:
( 737 nhận xét ) DINAJPUR, Bangladesh

ID dự án: #35894926