Đã Đóng

Write some Articles

Viết bài tham luận chuyển thông điệp kêu gọi kết nối và duy trì, phát triển mạng lưới doanh nhân đọc trong đại hội khoảng 10 phút

Nhu cầu gấp trước 25/10

Kĩ năng: Article Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8738534

2 freelancer chào giá trung bình$403 cho công việc này

opandewriter327

I will write for you unique ,grammatical and readable content.I will also ensure i submit the article in good time.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leethanhloc95

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0