Đã hoàn thành

119402 Access DB

I'm having a few problems upsizing my access datbase to sql server i keep geeting errors. I need some one to upsize my access datbase to sql server and set up everything to make sure it work 100%.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP

Xem thêm: SQL Access, access to sql, access db, access work server

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1865572

Đã trao cho:

rnari

ready to [url removed, login to view] simple job.

$15 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9