Đang Thực Hiện

146081 Asp Debug

I need the following errors fixed on my asp site

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL Server does not exist or access denied.

and

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP

Xem thêm: odbc 80004005, access denied, ole provider, debug asp, sql error site, microsoft asp, manager error, sql access odbc error, asp site, ole, odbc access, sql server odbc, odbc access sql, error dbnetlib, access sql odbc, access odbc, asp sql found, access 80004005, site error 80004005, asp error, odbc asp, 80004005 error, provider error 80004005

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

Mã Dự Án: #1892257