Đang Thực Hiện

140410 Private project for vivig

This is a private project for vivig for developing a fire risk assessment website.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP

Xem thêm: private project website, risk project, project risk assessment, assessment project, risk assessment project, Risk Assessment

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1886585

Đã trao cho:

milaneuo

As discussed. :)

$240 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.5