Đang Thực Hiện

Microsoft RTC API SDK Developer

Dear Sir,

We are looking for a developer with expertise in Microsoft RTC API SDK, top develop an Internet explorer SIP based OCX for sip initiated calls with port mapping support. Other projects will be added and developed at later stage.

Best Regards

NDL

VXS

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C, Màn hình Windows

Xem thêm: microsoft rtc api sdk, rtc sdk, microsoft rtc api, microsoft rtc sdk, rtc api sdk, rtc api, rtc api sip, microsoft rtc, we developer, internet developer, developer an, sip rtc sdk microsoft, mirosoft rtc sdk net, rtc sdk api, microsoftrtc sip, rtc api sdk sip, sip ocx, microsoft rtc api sip, sip sdk microsoft rtc, microsoft rtc client sdk, update microsoft project using api sdk, sip api, rtc microsoft, sip microsoft api, timer ocx rtc

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Lisbon, Portugal

Mã Dự Án: #32837