Đang Thực Hiện

128755 Agilience 1

Web-application bug fixing and development

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, MySQL, SQL

Xem thêm: asp bug fixing, programming bug, web application bug

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874923

Đã trao cho:

$2674 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0