Đang Thực Hiện

165799 school software

Need a good software to manage a school for babies between 1 and 5 yo.

If the software is connected with online site, even better.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, Delphi, Python

Xem nhiều hơn: programming school online, online programming software, online programming school, online c programming software, c programming software online, online school, babies, asp school, programming school, site school, software school, need software school

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Madrid, Portugal

ID dự án: #1911990