Đang Thực Hiện

153100 Website Changes in ASP.net

I have a website in Asp.net that needs some changes, about 2 hours of work.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Lập trình C, Javascript, SQL, Visual Basic

Xem thêm: c programming website, asp net programming, website changes, asp c, asp changes, net|net, asp asp, asp programming work, changes net, asp net net, asp website changes, asp programming, work asp net, asp net net

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1899282

Đã trao cho:

itemergencysl

Hello, Done as agreed. Sincerely, IT Emergency

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0