Đang Thực Hiện

140573 FAQ

Very easy asp.net project. I have a section of frequently asked questions (FAQ) that I want to set up just like Microsoft has at:

[url removed, login to view]

See attached document for actual content.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP

Xem thêm: faq, frequently asked questions, flash document content

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1886748

Đã trao cho:

meccassi

Sir, We are ready to start the project now. Thanking you, meccassi.

$35 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2