Đang Thực Hiện

134046 Clone Project

Hi,

We would like to develop a clone with totally different look and feel. It should be in ASP. Please bid if you can develop this.

Thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, SQL

Xem thêm: clone project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1880217