Đang Thực Hiện

133654 Live video/audio chat

Hello,

i would like a chat module like [url removed, login to view]

I need just the chat module EXACTLY the same.

My budget is not too big.

Happy bidding

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, XML

Xem thêm: video audio, live video chat, chat video audio, live chat video, module chat, chat live, video chat asp, bidding chat, chat video asp, asp video chat module, video live chat, live need chat, module javascript chat, module chat asp, javascript video chat, chat module javascript, chat need live, javascript chat, asp chat, javascript live chat, video chat javascript

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Iasi, Romania

Mã Dự Án: #1879825