Đang Thực Hiện

121077 DB Set up

We need some help setting up an db on our windows server you must know how to work with sql server before biding as the db is in access and it will need upsizing to the server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Microsoft Access

Xem nhiều hơn: setting sql, windows server set, set sql asp, sql server set

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1867243