Đang Thực Hiện

143542 Google Base

I am trying to get my google base to work but i have one feild that i cannot to work which is my discription. I need some one to take a look at the code and get the feed to pull the discription from the db so i can submit my feed to google.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, MySQL

Xem thêm: submit a feed, base code, base , base one, submit feed google, feed base, discription, mysql google, asp submit mysql, google mysql, base google, google base feed, google base

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1889718