Đã Đóng

ASP.NET backend, sequel database, and Web for admin use ... for Social Network Mobile app

31 freelancer chào giá trung bình$4549 cho công việc này

(51 Nhận xét)
8.0
(46 Nhận xét)
7.8
(77 Nhận xét)
7.4
(16 Nhận xét)
7.2
(4 Nhận xét)
7.1
(8 Nhận xét)
6.9
(96 Nhận xét)
6.7
(15 Nhận xét)
6.5
(4 Nhận xét)
6.5
(2 Nhận xét)
6.5
(25 Nhận xét)
5.9
(2 Nhận xét)
6.1
(11 Nhận xét)
5.3
(44 Nhận xét)
5.5
(45 Nhận xét)
5.2
(5 Nhận xét)
5.6
(13 Nhận xét)
6.0
(9 Nhận xét)
5.4
(1 Nhận xét)
4.7
(2 Nhận xét)
4.8