Betfair Exchange Betting Iframe

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Then development need provide api for:

1) Create account

2) Deposit credit

3) Withdraw credit

4) Get bet log

5) Get winlose

6) Kick Player

7) Login

ASP.NET JavaScript Node.js React.js React.js Framework

ID dự án: #37225505

Về dự án

24 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở