Đang Thực Hiện

123305 Clone of vrbo dot com

Need clone of vrbo.com.... with few modifications.

Code needs to be written in asp.

Please go through their site to make sure you know what needs to be done.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, CSS, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: written com, asp net dot net, vrbo com clone, clone vrbo com, clone vrbo, asp dot net net, asp dot net, site vrbo, dot com, vrbo clone, need clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Suwanee, United States

ID dự án: #1869471