Đang Thực Hiện

clone FP

Create a full clone of the Faceparty website.

Complete within 12 days including testing.

Price U$400

Kỹ năng: .NET, ASP, Thiết kế Banner, Xử lí dữ liệu, Quản trị hệ thống

Xem thêm: faceparty, complete clone website, complete website asp net, full clone, faceparty clone, asp website clone, price clone, including within, price testing, website clone asp net, price create clone website, fp, clone website price, clone net, clone complete, 400 net, price website clone, asp clone, clone price, clone asp, clone full website, create clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #22513