Đã hoàn thành

Create 2 pages for Department List

Được trao cho:

RM82 MYR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình RM82 cho công việc này

mozammalidbctg

Hi, I am experts in .Net, C#,Vb,Windows application,Asp.net Web Forms, MVC,WCF Service, Web Service, Web API,MSSQL Server 2014,2012,20082,2008,2005,2000,Crystal report ,Krypton Toolkit for Windows application Design Thêm

RM82 MYR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.9
BnsJahirulIslam

Hello Sir, I am Jahirul. At your service, I want your job because your job is my track. I read your job and i am sure that i can do this job very properly. As a developer i have over 4 years experience on C++,C#,AS Thêm

RM82 MYR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.4