Đang Thực Hiện

Document Sharing Customer Portal

This is a posting for Misha. Details of the project have been discussed off-line. All requirements discussed are applicable to this project.

Kỹ năng: .NET, ASP

Xem thêm: line portal, customer portal asp, asp portal, net portal, net customer, portal asp net, portal requirements, portal posting, portal customer sugarcrm, customer flyer creator line, portal customer asterisk, project sharing, netartmedia webjob portal customer, customer details

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Antonio, United States

Mã Dự Án: #1016141

Đã trao cho:

mishazh

Placed the bid!

$600 USD trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3