Đang Thực Hiện

looking for a .net developer

Job Description:

hi lancers

I am looking for a .net expert

if you are familiar with asp.net, please apply for this task

should confirm the document

Kĩ năng: ASP.NET, Lập trình C#, Microsoft SQL Server, .NET, ASP

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Zaporizhzhia, Ukraine

ID dự án: #33409364