Đang Thực Hiện

C#,.NET,ASP Projects for Team.

C#,.NET,ASP Projects for Team.

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C#, MySQL

Xem thêm: net pending projects, projects net asp, projects net, projects asp, net team, net asp, datagrid projects asp net, chats projects asp net, projects asp net, pending projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CHITTOOR, India

Mã Dự Án: #1069595

Đã trao cho:

expertcoder007

Let me start sir.

$30 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2